Пунев и Стоименов

Сфери на дейност


Екология

Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“ поставя акцент в дейността си върху проблемите на екологичното право. Услугите, предоставяни от съдружието в тази област, варират от цялостен анализ на актуалната екологична правна рамка в България и Европейския съюз до процесуално представителство в различни административни и съдебни процедури. До момента екипът ни успешно е подпомагал своите клиенти при получаване на комплексни разрешения за експлоатация на инсталации и съоръжения по Закона за опазване на околната среда, при обжалване на решения на РИОСВ и МОСВ, както и в други административни производства в обхвата на опазване на околната среда.

От 2018г. Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“ е член на екологичната мрежа VNU - Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement.


Сделки и регулации

Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“ подкрепя своите клиенти при стартиране и разширяване на техния бизнес. Екипът на съдружието разполага с богат опит и компетентност в дружественото право и в обезпечаването на законосъобразна дейност в различни сфери на икономиката като околна среда, производство и търговия на едро и дребно, козметика и други. Нашите адвокати могат да Ви съдействат при преговори с партньори, изготвяне на многоезични договори, придобиване на търговски предприятия, получаване на разрешителни и други административни процедури, с които да гарантирате успешното развитие на Вашите идеи.

В досегашната си практика успешно сме обслужвали клиенти с дейност в сферите на информационните технологии, козметиката, управлението на отпадъци, издателската дейност и др.


Разрешаване на спорове

Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“ разполага с широка компетентност в сферата на разрешаването на спорове чрез медиация, производства пред съд и арбитраж. Екипът на съдружието включва адвокати със задълбочена академична подготовка в гражданскопроцесуалното право и с богат опит в процесуалното представителство по граждански и търговски дела. Основен фокус в дейността на Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“ са търговски и вещни спорове и реализиране на отговорност за непозволено увреждане.


ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ